Wussah, Elijah

Wussah, Elijah – Ghana

5895ceabcba9841eabab6070-2